hh

Хятад гангийн нүүрстөрөгчийн ул мөрийг улам бүр бууруулах